TicTac – kjøpsvilkår

Disse kjøpsvilkårene gjelder for, og utgjør en del av, alle avtaler om en kundes "Kunden") kjøp og bestilling av kurs og workshoper (samlet kalt "Kurs") samt maler med bedriftslogo og Ready-made 80 % (samlet kalt ("TicTac-produkter") fra TicTac (som definert nedenfor) ("Avtalen").

Tjenestevilkår

Kunden vil ha bruksrett og tilgang til Kursene eller TicTac-produktene i den tidsperioden som er angitt i enhver gjeldende bestilling. Ved å bruke eller bestille Kurs eller TicTac-produkter godtar Kunden disse kjøpsvilkårene.

Avtaleinngående TicTac-enhet

Dersom Kunden har sitt registrerte forretningssted i Tyskland, vil avtaleparten være TicTac Learn GmbH, org.nr. HRB 252252, med hovedkontor i Unter den Linden 40, DE-10117 Berlin, Tyskland ("TicTac GmbH").

Dersom Kunden har sitt registrerte forretningssted i Danmark, vil avtaleparten være TicTac Learn Denmark A/S, org.nr. 27057640, med hovedkontor i Dampfærgevej 9, DK-2100 København, Danmark ("TicTac A/S").

Dersom Kunden har sitt registrerte forretningssted i et annet land enn Danmark og Tyskland, vil avtaleparten være TicTac Learn AB, org.nr. 556567-7266, med hovedkontor i Dockplatsen 1, SE-211 19 Malmö, Sverige "TicTac AB").

TicTac GmbH, TicTac A/S og TicTac AB omtales heretter samlet som "TicTac" og hver for seg som "TicTac-enhet".

Kansellering av kurs (workshoper, opplæringsøkter, virtuelle kurs, åpen registrering)

 • Personer som deltar på bare en del av Kursene, har ikke krav på prisavslag eller delvis refusjon.
 • Sted, innhold og rekkefølge for Kursene kan endres, samtidig som den generelle karakteren opprettholdes, uten at dette gir Kunden rett til prisavslag eller refusjon.
 • TicTac forbeholder seg retten til å kansellere eller utsette et Kurs dersom minimum antall deltakere ikke nås. Ved en kansellering vil påmeldte deltakere få refundert det fakturabeløpet som allerede er innbetalt. Ved en utsettelse kan påmeldte deltakere bytte til en annen dato for et virtuelt eller klasseromsbasert kurs. Ved endring til et klasseromsbasert kurs kan det påløpe et pristillegg.
 • Avbestillinger må gjøres skriftlig og er underlagt visse begrensninger: For å kunne motta en eventuell refusjon, helt eller delvis, kreves det at ingen del av tjenestens/produktets eLearning-fase er blitt brukt.
  • Det er mulig å erstatte en deltaker inntil én dag før kurset starter.
  • Ved avbestilling tidligere enn 45 dager før kursstart, refunderes 100 % av deltakeravgiften.
  • Ved avbestilling senere enn 45 dager, men tidligere enn 30 dager før kursstart, refunderes 80 % av deltakeravgiften.
  • Fra 30 dager før kursstart er det ikke lenger mulig å avbestille.
 • Endring til en annen kursdato må gjøres skriftlig og er underlagt visse begrensninger:
  • Endringer som gjøres tidligere enn 45 dager før kursstart, er kostnadsfrie. Ved endring senere enn 45 dager, men tidligere enn 30 dager før kursstart kreves det en endringsavgift på 15 % av kursprisen.
  • Ved endring senere enn 30 dager før kursstart kreves det en endringsavgift på 20 % av kursprisen.

Avbestilling av TicTac-produkter (maler med bedriftslogo, Ready-made 80 %)

Det er ikke tillatt å avbestille etter at en ordre er blitt bekreftet, uavhengig av om produktet er blitt levert eller ikke. Det er ikke under noen omstendigheter mulig å kansellere en ordre etter at den er bekreftet.

Betalingsvilkår

Betaling for Kurs og TicTac-produkter gjøres med kredittkort eller faktura i forbindelse med bestilling av et Kurs eller TicTac-produkt. Med mindre annet er angitt på en separat faktura, er betalingsvilkårene 30 dager fra fakturadatoen. Dersom Kunden unnlater å betale i sin helhet på forfallsdatoen, har TicTac rett til å kreve renter på det forfalte beløpet inntil betalingen er utført, med en rentesats på 8 prosentpoeng som overstiger gjeldende svenske referansesats på fakturaens forfallsdato.

Begrenset ansvar (for ikke-tyske kunder)

Dersom Kunden har sitt registrerte forretningssted i et annet land enn Tyskland, skal TicTacs totale samlede ansvar i henhold til Avtalen for enhver skade som Kunden er blitt påført, være begrenset til den kjøpesummen som Kunden har betalt til TicTac for Kursene og/eller TicTac-produktene.

TicTac skal under ingen omstendigheter kunne holdes ansvarlig overfor Kunden for tap av fortjeneste eller produksjon, tap av bruksmuligheter, tap av data, tap av kontrakter eller andre følgeskader samt økonomiske eller indirekte tap som oppstår som følge av eller i forbindelse med Avtalen.

Begrenset ansvar (for tyske kunder)

Dersom Kunden har sitt registrerte forretningssted i Tyskland, skal TicTacs erstatningsansvar – uavhengig av det juridiske grunnlaget – være begrenset til skader som er forårsaket med forsett eller av grov uaktsomhet. TicTac skal også kunne holdes ansvarlig for enkel uaktsomhet ved eventuelle skader som følge av brudd på vesentlige kontraktsforpliktelser (dvs. forpliktelser som er vesentlige for utførelse og etterlevelse av avtalen slik den andre parten normalt forventer og kan forvente). I slike tilfeller skal TicTacs ansvar imidlertid være begrenset til typiske skader som TicTac kunne ha forutsett som en mulig konsekvens av et slikt brudd på det tidspunktet da avtalen ble inngått.

Det begrensede ansvaret gjelder ikke:

a. ved skader på liv, kropp eller helse,

b. dersom og i den grad TicTac har skjult en defekt med ond hensikt, eller

c. dersom og i den grad TicTac har påtatt seg en garanti for kvaliteten på varene.

For å unngå tvil er ethvert ansvar uten skyld uttrykkelig utelukket.

Personopplysninger

Generelt. Hver av partene forplikter seg til å behandle personopplysninger og annen informasjon knyttet til denne Avtalen i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR) ((EU) 2016/679) (dersom den gjelder for Kunden), og ellers i samsvar med de personvernlover som gjelder i det landet hvor parten befinner seg.

Gjeldende lov og tvister

Avtalen skal være underlagt den materielle lovgivningen i Sverige.

Enhver tvist, kontrovers eller ethvert krav som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne Avtalen, eller ved brudd på Avtalen eller at den sies opp eller er ugyldig, skal avgjøres ved voldgift i samsvar med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler for fremskyndet voldgift.

Setet for voldgiften skal være Malmö, Sverige.

Språket i voldgiftsbehandlingen skal være engelsk.